Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO
W FHU Saturn Sp.j. Czesław, Grzegorz, Krzysztof Skrobiś

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU Saturn Sp.j. Czesław, Grzegorz, Krzysztof Skrobiś z siedzibą w Tarnowie przy ul. Paderewskiego 4, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • osobą kontaktową w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora jest Krzysztof Skrobiś, nr tel. 502790939 e-mail: krzysiek@saturn-tarnow.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży lub wyświadczenia usługi przez Administratora i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: a) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO); b) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 • podanie danych może być niezbędne do zawarcia umowy oraz wykonywania przez Administratora obowiązków gwarancyjnych, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

 • posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres adekwatny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, w tym norm regulujących zasady przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat.

 • Dane organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w Polsce, do którego można zgłaszać wszelkie naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych: Prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Informujmy, że:

 1. Na terenie sklepu prowadzonego przez FHU "Saturn" Sp. j., Czesław, Grzegorz , Krzysztof Skrobiś, ul. Paderewskiego 4, 33-100 Tarnów (dalej: Administrator) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia, Administrator prowadzi szczególny nadzór nad terenem sklepu oraz terenem wokół sklepu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)

 2. Nagrania obrazu Administrator przechowuje przez okres trzech tygodni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu zarejestrowane dane podlegają usunięciu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 3. Zapis z monitoringu może być udostępniany upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności (np. Policji, Sądom, Prokuraturom, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innym podmiotom prowadzącym czynności kontrolne lub dochodzeniowo-śledcze).

 4. Administrator oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramy wraz z krótką informacją dot. danych Administratora oraz strony www, na której znajduje się niniejsza klauzula informacyjna).

 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU "Saturn" Sp. j., Czesław, Grzegorz , Krzysztof Skrobiś, ul. Paderewskiego 4, 33-100 Tarnów. 6. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Krzysztof Skrobiś e-mail: krzysiek@saturn-tarnow.pl

  • Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.